Home Stupnice zachovalosti Mezinárodní označení mincí
Mezinárodní označení mincí

BU - Briliant Uncirculated

Nejedná o označení stupně zachovalosti mince, ale používá se u mincí v kvalitě UNCIRCULATED, které mají plný ražební lesk. V této zachovalosti by měly být mince z mincovních sad.

UNC - Uncirculated

Jak název napovídá, jedná se o minci v takové zachovalosti, v jaké opustila mincovnu. Žádné známky oběhu a opotřebení, mince musí být téměř prefektní, neměla by nést náznaky po styku s ostatními mincemi (drobné škrábance a úhozy). Mince však může nést nepatrné stopy vzniklé při masové produkci v mincovně. Mince má téměř původní ražební lesk. Minimálně této zachovalesti by měli dosahovat mince pamětní. Současné mince v této zachovalosti lze nalézt i v originálních ruličkách z banky, zdaleka však této zachovalosti nedosahují všechny. V této zachovalosti by měly být zařazovány do sbírky současné mince, resp. mince staré několik desetiletí. Zachovalosti Proof Like (PL) a Briliant Uncirculated (BU) jsou podmnožinou zachovalostí Uncirculated (UNC). U nás se označují obě tyto zachovalosti souhrnně jako Ražebný lesk (RL, viz výše). Popis zachovalostí PL a BU je rovněž zmíněn výše.

AU - Almost Uncirculated

Tyto mince jsou na první pohled velice dobře zachovalé, stopy po kontaktu s ostatním oběživem jsou vidět pouze pod lupou. Mince této zachovalosti a lepší jsou sběratelsky nejvyhledávanější a mince zařazené ve sbírce a datované od počátku 20. století do současnosti by měly mýt právě tuto a nebo lepší zachovalost. Starší oběžné stříbrné mince s touto zachovalostí je možné do sbírky zařadit. Existuje však i řada současných zahraničních mincí, které se v lepší než této zachovalosti nevyskytují. Výjimečně je tato zachovalost akceptovatelná i pro některé niklové pamětní mince. Obecně je však tato zachovalost pro zařazení pamětních mincí do sbírky nepřípustná s výjimkou mincí vzácnějších nebo cenově hůře dostupných.

EF - Extremely Fine

Mince oběhem poznamenaná pouze nepatrně s pouze lehkým opotřebením i těch nejvystouplejších ploch a s minimem škrábanců a dalších známek oběhu (stopy oběhu však mohou být viditelné pouhým okem). Mince nesmí nést žádné hrubé mechanické poškození (vrypy, úhozy na hraně, stopy koroze nebo barevné skvrny). Kontury jsou ostré a text naprosto čitelný. Obvykle je částečně zachován i ražební lesk mince. Především pro moderní drobné mince je tato zachovalost ještě akceptovatelná pro zařazení do sbírky, u starších mincí od druhé poloviny 19. století je pak často maximální nejlepší zachovalostí dostupnou za rozumnou cenu.

VF - Very Fine

Mince s částečným opotřebením nejvíce vystouplých partií reliéfu (tj. mírně rozmazané kontury). Mince je nepříliš poznamenaná oběhem, ale může nést drobné stopy po styku s ostatními mincemi, akceptovatelný je i drobný úhoz na hraně. Nápisy musí být úplně jasně čitelné. Jemné prameny vlasů na podobizně jsou sice neostré, ale rozeznatelné a podobně i další detaily. Obecně je tento stupeň zachovalosti považován za mezní pro zařazení starších moderních mincí do sbírky, především v případě mincí cennějích. Nepřípustný je tento stav zachovalosti pro pamětní mince.

F - Fine

Obvykle u starších mincí (antika, středověk a méně běžné ročníky 18. a 19. století) je toto nejhorší přípustná zachovalost pro zařazení mince do sbírky. Důvodem může být nedostatek lépe zachovaného materiálu z daného období, u cennějších mincí může o zařazení mince v takovéto zachovalosti do sbírky rozhodovat i cena mince, která je výrazně nižší než v případě nejvyšších stupňů zachovalosti. Mince v této zachovalosti vykazují značné opotřebení reliéfu mince, reliéf má neostré kontury, opis může být mírně setřelý, místy i omezeně čitelný, nesmí však být pochyb o přesném zařezení mince (rok, mincovna). Většina detailů by však měla být viditelná, např. větší prameny vlasů na vyobrazené podobizně. Rovněž by měl být alespoň částečně zachovaný např. i ornament na čelence. Moderní mince v této zachovalosti by se ve sbírce neměly objevit vůbec. Do této kategorie spadají i neodborně chemicky vyčištěné mince, které by jinak měly lepší stupeň zachovalosti ale díky odstraněné patině ztratily na ceně. Rovněž sem řadíme mince, které mají nežádoucí barevné změny povrchu (fleky apod.), avšak nejsou zkorodované.

VG - Very good

Mince s tímto stupněm zachovalosti mohou nést drobné stopy koroze a mohou mít barevné změny povrchu. Mince je poznamenána oběhem, ale musí být jednoznačně určitelná nejen dle typu, ale i dle data a mincovny. Kontury jsou značně neostré. Rovněž do této skupiny řadíme mince upravené jako šperky, ale jinak pěkně zachovalé (špendlík, stopa po oušku či ouško pro zavěšení). Pro mince u nichž je ouško odborně odstraněno je u nás zavedena zkratka m.o. (měla ouško) a obecně platí, že u nich může být zachovalost i lepší než VG (běžně o stupeň nižší než jaký odpovídá zachovalosti mince). Mince upravené jako šperky do sbírky nepatří, obecně mince se zachovalostí VG lze do sbírky zařadit zcela výjimečně, především jedná-li se o mince novodobé.

G - Good

Mince s tímto zavádějícím označením rovněž nejsou v žádném případě kvalitní. Třebaže jsou značně opotřebované, lze minci bezpečně identifikovat ne-li podle data, tak alespoň typově. I ostatní opisy a hlavní rysy by měli být rozlišitelné. Rovněž jako v předchozím případě nejsou mince v této kvalitě numismaticky vyhledávaným materiálem pokud nejsou skutečně velmi vzácné. Mezi tyto mince se řadí i mince jinak poměrně slušně zachovalé, ale s výraznou vadou (hluboké vrypy, hrubý úhoz na hraně, díra, hluboko zaletované ouško).

PR - Poor

Mince, která je obvykle stěží identifikovatelná nebo dokonce neurčitelná, zčásti nebo i zcela otřelé opisy. Do této kategorie patří i mince silně mechanicky poškozené nebo jejich fragmenty. Mince v této zachovalosti nejsou obvykle sběratelsky vyhledávané pokud nejsou velmi vzácné. Mince v této zachovalosti by neměla být součástí sbírky.

 

Kontakt

Numismatika Šůcha
+420 774 130 384
info@vykupminci.cz
© Numismatika Šůcha 2014, e-mail: info@vykupminci.cz, tel.: +420 774 130 384